10.05.2009 ஞாயிற்றுக்கிழமை
 11:00
துன்பம் சூழும் நேரம்: இலங்கை – இந்திய உறவுகளும் ஈழத்தமிழரும்
மு. நித்தியானந்தன்
12:30
மதிய உணவு
13:30
யாழ்ப்பாணத்து சமூகக் கட்டமைப்பு: பேச மறந்தவையும் பேச மறுத்தவையும்
ச. தில்லைநடேசன்
14:30
MEDIA & DEMOCRACY
காமினி வியாங்கொட
16:00
தேனீர் இடைவேளை
17:00
கோணல்களும் நேர்கோடுகளும் – இலங்கையில் இனப்பிரச்சினை
வி. சிவலிங்கம்
17:30
திறந்த விவாதம்: இலங்கையில் இன்றைய யுத்த சூழலும் எதிர்நோக்கும் சவால்களும்

 
Salle Heindenhein
1er étage
6, Place du Marché du centre
92110 Clichy
M°: Marie de Clichy – Ligne 13
Sortie: rue Villeneuve

Bus No: 54, 174, 274, 340.
arret – Marie de clichy
 ஒழுங்கமைப்பு:
 உயிர்நிழல்
 புகலி

Advertisements