தர்மினி

ர் நத்தையின் கூடு போன்ற
நகர்ந்து செல்லும்
வீடொன்றை
முதுகிற் சுமப்பது எளிதானது.

மண்,மரங்கள்,கற்கள்,கம்பிகள்,சீமெந்து கலந்த வீடொன்று
சிதைந்து போவதை
எரிந்து அழிவதை
யுத்தங்களாற் தின்னப்படுபவர்கள்
அனுபவித்துக் கொண்டேயிருக்கிறார்கள்.

அங்கிருந்து ஓடுவதும்
வேடரிடமிருந்து தப்பிக்கும்
மிருகங்களையொத்த வேகத்தோடு தான்.

குண்டுகள்,துப்பாக்கிகள்,வேவுக்கண்கள் சொல்லுகின்றன,
‘வீடுகள் பாதுகாப்பற்ற மரணக்கிடங்குகள்’

யுத்தகாலங்களில்
கட்டித்தொங்கும் வாசலோரப்பயணப்பொதிகள்
வறுத்து வைத்த தானியங்களுடன்
இரவுகளைக் காவல் காத்திருந்து
உயிர்களைத் தின்னத்தொடங்கும் சத்தங்களில்
வீடுகள் விட்டுக்கலைந்து    
ஓடத்தொடங்குவார்கள்.

நத்தையின் கூடு போன்ற
வீடொன்றை நினைந்து வெதும்பியபடியே
ஏதோ ஓரிடத்தை நோக்கி ஓடிக்கொணடிருப்பார்கள்.

ர் நத்தையின் கூடு போன்ற
நகர்ந்து செல்லும்
வீடொன்றை
முதுகிற் சுமப்பது எளிதானது.

Advertisements