பாதித்தூரத்திற் கண்விழித்தபோது
வாழ்வு,
வேலியோரம் பதுங்கி நடக்கும் பூனையாக
மெதுவாகக் கடந்து சென்று கொண்டிருந்தது.

அதுவொரு உதறலிற் கழற்றிய மயிர்களாக
காலடிகளிற் பறந்து கிடந்த சொச்சங்கள்
உயிரை உசுப்பின.

இடமூளை வலமூளை கசங்கி விரியாமல்
கண்கள் உக்கிப் போகப்போக
நித்திரையான கிழட்டுச்சவமெனத் திட்டி,
வாழ்தலின்
பாதியை எட்டிப்பிடிக்க மனமேங்கிப் பதறியெழ
சாவின் மணமறிந்து
கூர் சொண்டுகள்
குதறும் நகங்கள்
கிழித்துப் பிய்க்கும் பற்களுமாகப் பலவும்
செத்த உடலந் தின்னச் சுற்றி நின்றன.

 தர்மினி

Advertisements